Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайт: http://www.doit.bg

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от „ЕТУЛС“ ЕООД услуги, доставки и ресурси посредством уебсайт http://www.doit.bg ("Общите условия") и урежда отношенията между „ЕТУЛС“ ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайт http://www.doit.bg услуги, доставки и ресурси.

Терминология

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. Под „ПОТРЕБИТЕЛ“ се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата www.doit.bg на своя компютър.
1.2. Под „Регистриран ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта услуги и ресурси и е направил валидна регистрация в Уебсайта, съобразно изискванията на настоящите Общи Условия.
1.3. Под „ПОРЪЧКА“ се разбира избраните стоки и всички други услуги и дейности, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
1.4. Под ТЪРГОВЕЦ следва да се разбира дружеството „ЕТУЛС” ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204286572. Интернет магазинът www.doit.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
1.5. Под "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

Общи положения

2.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазин www.doit.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Приемам Общите условия”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2.2. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение на информация в лог-файлове на сървъра на www.doit.bg, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.
2.3. Представянето на продуктите, които се намират на интернет страницата на www.doit.bg не представлява правно обвързваща оферта, а следва да се приема като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА. Цялата информация относно предлаганите за продажба стоки включително, но не само: технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като www.doit.bg не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
2.4. В съдържанието на www.doit.bg са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на „ЕТУЛС“ ЕООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин www.doit.bg единствено за персонална употреба.
2.5. След натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в Пазарската чанта. Това действие има правно обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение на поръчката и с получаването на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
2.6. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични или е възпрепятстван да ги достави, независимо от причината за това. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или заместваща поръчка. Aко има разлика в цените на първоначалната и заместващата поръчка, разликата се доплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ или се възстановява от ТЪРГОВЕЦА.
2.7. Плащанията се извършват в български левове, като посочените цени са крайни и включват всички данъци и такси с изключение на цената за доставка, която е посочена отделно. Обявените цени са актуални към момента на публикаването им, като ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да ги променя без предупреждение по всяко време.
2.8. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право да променя условията за предоставяне на услугите и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.9. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Права и задължения на потребителя

3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да разглежда свободно Интернет магазина www.doit.bg без регистрация. Процедурата по регистрация е абсолютно доброволна и безплатна.
3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
3.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
3.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта.
3.4. При попълване на секцията „Основна информация” ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не въвежда друго съдържание и текст освен информация, пряко свързана с или описваща, съответно поясняваща изискваното съдържание на съответните полета. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право по никакъв начин да използва секцията „Основна информация”, за да публикува, отправя или приема каквито и да е предложения за извършване или сключване на каквито и да е правни сделки, нито да отправя каквито и да е други електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава винаги да държи полетата попълнени с вярна и принадлежаща на него информация.
3.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.doit.bg.
3.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
3.7. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.doit.bg услуги;
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
3.8. Потребителите, абонирани за информационния бюлетин на www.doit.bg, могат да прекратят абонамента си по всяко време при желание от тяхна страна.

Права и задължения на търговеца

4.1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
4.2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.doit.bg.
4.3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.doit.bg.
4.4. ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно без да се нарушава целостта на опаковката).
4.5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
4.6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани, при условие, че същите са дали съгласие за горното чрез приемане на настоящите Общи условия.
4.7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено на следния e-mail адрес: office@doit.bg ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
4.8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само: случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
4.9. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, ТЪРГОВЕЦЪТ не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта.
4.10. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
4.11. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са придобити от друго лице посредством неправомерен начин.
4.12. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително и чрез системата за размяна на електронни съобщения между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЪРГОВЕЦЪТ, инкорпорирана в Уебсайта, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от ТЪРГОВЕЦЪТ.
4.13. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

Сигурност на данните

5.1. С цел закупуването на продукти или услуги от Интернет магазина www.doit.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ подава лична информация напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт и т.н.. ТЪРГОВЕЦЪТ използва личната информация единствено с цел да подобри услугите, които Ви предлага, и за да получи необходимите данни за изпълнение на Вашата поръчка за продукти или услуги.
5.2. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му.
5.3. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава безсрочното си, изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от www.doit.bg и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.
5.4. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите потребители конфиденциалност по отношение на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и извършване на заявление за покупка като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
5.5. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
5.6. Хипервръзките от www.doit.bg към сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако използвате тези хипервръзки, www.doit.bg не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание, както и за начина, по който те използват Вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Начини на плащане

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заплати цената на поръчана от www.doit.bg стока, като използва по свой избор един от посочените по-долу способи, като всички плащания се извършват само в български левове.
6.1.1. Плащане в брой при доставка - Наложен платеж
Заплащането на поръчката се осъществява при получаване на стоката, доставена на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес, чрез куриер. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка), посочена в съответните документи. Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката, става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че той потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.
6.1.2. Банков превод (по банков път)
Заплащането на дължимата сума за поръчката се извършва чрез банков превод към указаната от www.doit.bg банкова сметка. В основанието за плащане е необходимо да впишете трите си имена. Срокът за доставка започва да тече от момента, в който сметката на ТЪРГОВЕЦА е заверена със сумата, дължима от ПОТРЕБИТЕЛЯ за съответната поръчка. При доставката на стоката не се дължи плащане на куриера.
6.1.3. За плащания по банков път:
Получател:“ЕТУЛС“ ЕООД
Банка: УниКредит Булбанк АД
Банков код: UNCRBGSF
IBAN : BG42UNCR70001522755366
Основание за плащането: Номер на поръчката
6.1.4. Плащане с банкови карти
При избор на метод за заплащане „Плащане с банкови карти” се отваря платежната страница обслужващата ни банка „УниКредит Булбанк“, където въвеждате данните на Вашата карта. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified byVISA или MasterCard SecureCodeсе отваря автентикационна страница на Вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна транзакция, на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.
• Видове приемани карти: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY (VPAY или MasterCard Electronic ще се приемат само, ако са регистрирани за участие в схемите за онлайн автентикация VerifiedbyVisa или MasterCard SecureCode).
• Максималната сума за трансакция е 10 000 лева. Данните, които клиента трябва да попълни за плащане с карта:
• Данни за картата: номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя.
• Данни за автентикация: За идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified byVISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от Вашата банка издател в тези схеми за сигурност, на екрана Ви ще се появи страница, където трябва да въведете Вашата автентикационна парола.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Онлайн магазина www.doit.bg, като търговец, няма достъп до картовите и автентикационни данни на клиента. До тях имат достъп само обслужващата банка и банката, издател на картата.

За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с Вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:
• Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.
• Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).
• В допълнение, за идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

При плащане с Банков превод (по банков път) и с Банкови карти ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ТЪРГОВЕЦА цялата продажна цена (включително цената за доставка) на поръчаната чрез www.doit.bg стока.

Доставка

7.1. Поръчаните стоки се доставят от куриерски фирми ЕКОНТ на посочения от клиента „Адрес за доставка" в рамките на 1-2 работни дни (в зависимост от спецификата на продукта и адреса), считано от сключване на договора, респективно от получаване на плащането. Датите и сроковете на доставка са необвързващи, ако това изрично не е договорено. Доставките се извършват от 9.00 до 17.30 часа от понеделник до петък, а в събота до 13.00 часа. Доставки не се извършват в неделя и официалните празници.
7.2. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставката и е на посочения от клиента адрес.
7.3. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
• Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.
• Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часа от получаването й. След изтичане на срокът по предходното изречение, в случай, че стоката не е налична, или съществуват други причини, за които ТЪРГОВЕЦЪТ не отговаря, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за настъпилата забава и да му предложи замяна на заявената стока, срок, в който заявената може да бъде доставена или връщане на заплатената покупка, в случай, че същата е предплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
7.5. За забавянето на доставки и услуги поради форсмажорни обстоятелства и поради събития, които значително затрудняват или правят невъзможна за нас доставката или услугата, като напр. трудности при набавянето на материали, нарушения на производството, затваряне или смущение на транспортните пътища, официални разпоредби и т.н. също и при обвързващо договорени дати ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност. За началото и края на подобни препятствия ние ще информираме ПОТРЕБИТЕЛЯ възможно най-бързо.

Отказ от поръчка. Рекламации.

8.1. На основание чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ПОТРЕБИТЕЛЯТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
• ПОТРЕБИТЕЛЯТ предварително писмено да информира ТЪРГОВЕЦА на следният имейл адрес: office@doit.bg, че на основание чл.55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: кога и къде ще върне стоката и банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
• Стоката да бъде върната лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице.
• Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена и да не е нарушена целостта на поставени от ТЪРГОВЕЦА защитни стикери.
• Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
8.2. До момента на обратното предаване на стоката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на ТЪРГОВЕЦА, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ се възползва от правото си по чл.55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път, в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

При възникване на проблем или въпрос не се колебайте да се свържете с нас на тел. +359888006995 и +359887574237 или чрез контактната ни форма в онлайн магазина КОНТАКТИ – ЗАПИТВАНЕ.

Други условия

9.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
9.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато ТЪРГОВЕЦА е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на ТЪРГОВЕЦА . Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
9.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ТЪРГОВЕЦА дори ако не е било получено.
9.4. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части на Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
9.5. За всички неуредени от настоящите Общи условияя договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
9.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора Общите условия между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условиядоговора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на „ЕТУЛС“ ЕООД от 18.04.2017 г., в сила от 18.04.2017 г.


Отидете най-горе